May 19 2019
May 19 2019

ŞERLƏRİ

QORXURAM

Bar ilaha mən məqame kibriyadən qorxuramHəm ricai vasiqim var, həm bəladan qorxuram Nəfse sərkeş əjdəhadur əndəruni sinədəƏndəruni sinədə mən əjdəhadan qorxuram Bəd siyər iblisi çun, nəfso həva əzaridirRənumud əqlidür,nəfso həvadən qorxuram Birtərəfdən də müsəmməm dşməni xənnasidənYa qəsəm xorde əduvve, bihəyadən…

MƏCLİS DUASI

İlahi rəhmətün eylə bu məclisə ehsan,Kəmali-lütfilə əfv et bu cəmi, ya Rəhman! İlahi qəlblərə nuri-həqq kəramət elə,Uzaq səfərdə müsafirləri səlamət elə. Ucalt bayrağı-islamı ey Xudayi-vədud,Ələmi-küfri yıxıb özlərin elə nabud. Nəsib elə Ağamın Kərbəla ziyarətini,İnayət eylə Qiyamət günü şəfaətini. Kəmali-lütfüvü ya…

FİRDOVSİ

Qeyrət ərşində qanad vur, gör əsər Firdovsidən,Baş ucalmaq etibarın al xəbər Firdovsidən. Mən desəm adun gələndə dağları vəhşət bürür,Düzdü, himmət dərsini alsan əgər Firdovsidən. Pərdə pərdə əsrilər keçmiş vəli yersiz deyil,Gər şücaət indi də minnət çəkər Firdovsidən. Topraq olmuş çox…

USTAD ŞAHİ HAQQINDA

Hüseyn adı ilə açıb asimanda pər Şahi,Səmadan əxz eləyib hörməto-hünər Şahi. Hüseyn adı ilə kəlamın edibdi xeyri-kəlam,O adla öz adını etdi mötəbər, Şahi. Yazıb Hüseyn adını, qəmzələr satıb ədnə,Bu məsnədə dayanıb, ərşə naz edər Şahi. Hüseynin ol quru ətşan yanan…

ƏBƏDİ İNSANA İLAHİ MOİZƏ

Bəxtin əlindən istəsəm şevkani elan eylərəm,Ah (Ay) ilə fəryad edib (eyləyib), dad ilə əfğan eylərəm. Qəsdim budur ixlasilə mübhəmləri izah edim,Fikr eyləmə bu şərh ilə nemətdə küfran eylərəm. Etmə təəccüb, qoy sənə dünyanı tosif eyləyim,Vəsf eyləsəm dünyanı bu cəmi pərişan…

HACININ VƏSFİ

Məkkə şəhrində hacıyçün həyəcan lazımdı,Hicrəti-vaqeiyi-ruhə təkan lazımdı. Abidü, zahidü, sufi, hamısı bilməlidi,Girməyə mərəkeyi-eşqə təvan lazımdı. Mavü mən əhlinə mənayi-təvan mübhəmdir,Onların cəhli dönə elmə, zaman lazındı. O gözəl kəlməni təfsir edə üşşaq istər,Cəhd edib rütbeyi üşşaqə çatan lazımdı. Əhli-irfano ədəb cümləsi…

HƏQİQİ HACININ VƏSFİ

Gözlərim məxmur olub mənada xəmmar axtarır?Xabi-qəflətdən doyub canani bidar axtarır. Aşiyanə məhbəsindən çıxmışam pərvaz edəm,Morği-nalano pərişan pərtovi-yar axtarır. Bağlayır ehrami tazə hacılar Miqatidə,Sahibi-Miqati-eşqi bu deli-zar axtarır. Kəlmeyi-canpərvəri-Ləbbeyk uruc eylir göyə,Soti-ləbbeykə və sədeyki” deləfkar axtarır. Cəhd edir hüccac sürətlə çıxa ehramidən,Arifi-nalan…

BƏHMƏN AYI HAQQINDA

Qiyamət eylədi, qeyrət qiyamı Bəhmən ayında,Ucaldı göylərə din ehtiramı Bəhmən ayında. Şərəfli ümməti həq söz deyən dodaqlara xatir,Himayət eylədi Quran kəlamı Bəhmən ayında. Qanın halal eləyib inqilabə əhli-diyanət,Ki, rüsvay eləsin əhli-haramı Bəhmən ayında. Deyilsə, Bəhmənə Allah ayı əgər, yeri vardır,Ki,…

BƏHMƏN AYINDA

Verildi ərşə diyanət livasi bəhmən ayındaNəticə vedi imamət nidasi bəhmən ayında Əməlsiz olsa ibadət nəticəbəxş olmazTanındı əmri ibadi siyasi bəhmən ayında Dübarə saldı ədalət, səmayə nuro ziyasınYıxıldı torpağa zülmün binasi bəhmən ayında Açıldı bağe şəhadətdə, mənəvi təzə güllərYayıldı İyrana cənnət…

BƏHMƏN AYI

Aləmi-ərşi yerə yar elədi Bəhmən ayı,Gizli qeyrətləri izhar elədi Bəhmən ayı. Çox batan nə’rəni çəkdi üzə, qaldırdı göyə,Paslı vicdanları bidar elədi Bəhmən ayı. Tağutun pozdu tifaqın, dağıdıb fitnələrin,Zalımın gündüzünü tar elədi Bəhmən ayı. Kərbəladə görünən hadisə bir məhşər idi,O ağır…

adver2