Apr 23 2019
Apr 23 2019

ŞERLƏRİ

İNQİLABIN VƏSFİ

Görüb zülməti bihesab inqilabCamalından açıb niqab inqilab Əzaba giriftar olan imanıTəəssüf odunda yanan insanı Yanan insanı çırpınan vicdanıXilas etməyə açdı bab inqilabı Ədalət düşəndə dərin möhnətəDəyəndə ağır sədmə hürriyyətə Vətən qərq olan vəqtində zülmətəTülu’ etdi çun afitab inqilab Cəhalət düşüb…

İSLAM İNQİLABI

Quran özü olub yar, İslami inqilabə,Qoy düşmən olsun əğyar, İslami inqilabə. Sınmaz, yorulmaz İran, min hiylə qursa Şeytan,Çün qeybdən nəzər var, İslami inqilabə. Qoy qovzasın dumanlar, ol hay-həşir salanlar,Yavərdi pak qanlar, İslami inqilabə. Düşməz bu din ayaqdan, dinə bağışlayıb can,Canlar…

O PİŞVANİ TANI

Küdurət aləmini tərk qıl, səfanı tanı,Ürəkdə gizlin olan dərdi tap, dəvanı tanı. Hicabi mə’siyətin sındırıb qanadlaruvu,Bir əhli-del ətəyin sal ələ, şəfanı tanı. Bu topraq aləminə diqqət eylə kök salma,Xətadı beş günə bel bağlamaq, xətanı tanı. Səfər-xəyalı varın mülki-mənəviyyətə gər,İmami-ümməti dərk…

İMAM XOMEYNİNİN VƏSFİ (2)

Məramo məktəbə verdi nizam İmam Xomeyni,Bütün ürəklərə oldu imam, İmam Xomeyni. Qaranlıq, soyuq gecələrdə, itib batardı ədalət,Gər etməsəydi günəş tək qiyam, İmam Xomeyni. Məcazi aləmin atdı, unutdu cahu-cəlalın,Həqiqi mərtəbədən aldı kam, İmam Xomeyni. Dəyanət ömrünə, Quran sifariş etdiyi hökmə,Qiyamətə kimi…

İMAM XOMEYNİNİN VƏSFİ(1)

Ta qələm açır söhbət Həzrəti Xomeynidən Əqlo-dərk olur heyran, hikməti-Xomeynidən. Ədl, kəsbi-nur etdi, nur zülmü kur etdi, Kərbəla zühur etdi, nehzəti-Xomeynidən. Əydi kafirin qəddin, yıxdı batilin səddin, Hər o kəs ki, dərs aldı, qeyrəti-Xomeynidən. Düşmən əhli-islamə, təng edərdi dünyanı, Etməsəydi…

EŞQE DİDAR

Ta o şirin dilbəri dərk eylədim röyadə mən,Döndü əhvalım, qəraro səbri verdim badə mən. Gəl o nurani cəmalın bayramın göstər mənə,Əldə canım olmuşam qurbanlığa amadə mən. Çəkmərəm əl dərgahından hər qədər qovsan məni,Eşqüvə bağlanmışam, ta olmuşam azadə mən. Olmasa didaruvun…

DİDƏNE YAR

Görmüşəm bir mahru cananı mən,Salmışam gözdən bu şirin canı mən. Gözlərimdən hər gecə yağdırmışam,Həsrətində lə'li mən, mərcanı mən. Hicr əlindən qanə dönmüş qəlbimi,Eşq oduynan etmişəm nurani mən. Qoy ki artırsın nigarım dərdimi,Dərdidən kəsb eylərəm dərmanı mən. Kuyi-dilbərdən alır ruhum səfa,Neylirəm…

EY DEL

Naz eyləmə nazuva qurban olum, ey del,Xale roxe ğəmmazuva qurban olum, ey del! Sehr eylə bir yol mah camalunla bu zarı,Baxdıqca gözəl yarıma heyran olum, ey del. Şəhla gözüvün navəkini qəlbimə vur get,Ox parçalasın sinəmi şan-şan olum, ey del. Ceyran…

SƏHƏR MAT

Oldum o gözəl dilbərin ətri ilə səhər, mat Gördüm alıb ətrafinı ərbabi-nəzər, mat. Qəlbimdən açıldı qapı gördüm yeni aləm, Etdim o gözəl aləmi-mənayə səfər, mat. Heyran olub əhvalimə göylər dedi təbrik, Ardımca mənim düşdü, günəş mato qəmər, mat. Həm qayib…

NİMEYİ-ŞƏBAN HAQQINDA

Bir xəbərdir bürünüb hikmətə, Şəban yarısı,Canları dəvət edir söhbətə, Şəban yarısı. Nurdur, zülməti məhv etməyə bir gün şaxacaq,Hələlik vermiş aman zülmətə Şəban yarısı. İntizar etdi yarımcan səni gər qüssə yemə,Tazə can bəxş eləyir ümmətə Şəban yarısı. Can verib, ruh verib,…

adver2