Apr 23 2019
Apr 23 2019

ŞERLƏRİ

KƏRBƏLANIN FƏZİLƏTİ

Məktəbdir əhli-hikməto irfanə Kərbəla,Ülvi şərəf bağışlayar insanə Kərbəla. Həm gülşəni-şəriətə qanilə verdi su,Həm tazə can bağışladı Qur’anə Kərbəla. Gərçi sığıbdı türbəti, ərzi İraqidə,Sığmaz şərəfdə aləmi-imkanə Kərbəla. Bəsdir bu mərtəbət ki, qucağında yer verib,Yetmiş iki şəhidi-ləb ətşanə Kərbəla. Ta dini-həqqi eyliyə…

KƏRBƏLA

Gərçe fikrə sığmayan bəhre bəladır KərbəlaRovzeye əbraro bağe övliyadır KərbəlaKərbəla yəni dəyanət ərşi, iman aləmiKərbəla yəni hidayət mülki Quran aləmiKərbəlayə həsr olub eşq ilə irfan aləmiRuho cano cənnəte əhle səfadır Kərbəla Kərbəla Üşşaqinə cinno mələk heyran qalıbKərbəla şahidləri ərşe xudayə…

AŞURA

Qeyrəto hikmətin boğazından , Göylərə qalxan haydı Aşura.Min müqəddəs aya bərabərdir, Min ilə denən taydı Aşura.Gecənin fəzli, gündüzün nuru, Həm Günəş, həm də Aydı Aşura, Aşiqə həm ürəkdi həm candı. Qonaq idi Məhərrəmin onuna,Yüz min Allah rəsulu meydanda,Süfrə açmışdı bir…

İMAM HÜSEYNİN (Ə) MAARİFİ (2)

Eylə sərməstidi eşqi-zül-cəlalilən Hüseyn,Oxdan istiqbal edərdi şuri-haliylən Hüseyn. Məh camalın gərçi pünhan eyləmişdi qanlı toz,Göylərə salmışdı cilvə ol cəmalilən Hüseyn. Mənəvi əndişə istər dərk edə ol Həzrəti,Dərk olunmaz dünyəvi fikro-xiyalilən Hüseyn. Kim məni istər? Deyib ox, sinəsi söylərdi mən,Həm cavabilən…

İMAM HÜSEYN (Ə) MAARİFİ (1)

Cöhvəri-din, cani-iman, eyni-irfandır Hüseyn,Məzhəri-həqqul-mubin, dinə nigəhbandır Hüseyn. Sinəsində sancılıbdır gərçi oxlar oxlara,Bağ kimi şadabidür, gül misli xəndandır Hüseyn. Yerdə gərçi qərq olub qodal içində qanına,Göydə bəzmi-eşqi-Rəbbul-həyyə mehmandır Hüseyn. Həm Əmirəlmöminin tək, həm də peyğəmbər kimi,Ta qiyamət qəlbilər-mülkündə soltandır Hüseyn. And…

HƏZRƏT HÜSEYNİN (Ə) FƏZİLƏTLƏRİ

O ki fələkləri heyran edib, məqami-Hüseyndir,O ki mələklərə naz eyləyər, qulami-Hüseyndir. O ki, edibdi fələkdən uca, mələkdən baş,Hüseynin izzəto-iclalini, mərami-Hüseyndir. Ədalət Ədavət əhli qiyamət günün necə edər inkar,O ki qiyaməti isbat edib, qiyami-Hüseyndir. O əs-səlam ki, Xudavəndi-həyyi-ləm yəzəli,Ona ələykə bəyan…

İMAM HÜSEYN(Ə) VƏ KƏRBƏLANIN FƏZİLƏTİ

Eşq piçidə müəmmadı, del asan eliyir,Bir həyula kimi əğyarı hərasan eliyir,Eşq bir lütfi-xəfidir ki, həqi-ləm-yəzəli,Niyyəti pak olan insanlara ehsan eliyir. Bir gözəl vajədi, hər yerdə onun söhbəti var,Hər məhafildə onun söhbətinin ləzzəti var,Talibi çoxdu, vəli mənfisi var, müsbəti var,Həqqə aşiq…

ZƏHRAYƏ BAX

Doxte Nəbi həzrəte Zəhrayə baxRuhe Vəli isməte Kübrayə bax İlləti xilqətdi xanım FatiməXaliqə bax, illəte ülyayə bax Səcdəsi məhbut eliyib aləmiSəcdəyə bax, aləme əlayə bax Ərşə gedir zikri rükudən ziya Zikro rüku ləfzidi mənayə bax Fatimə tək ism deyil sirridirKəşf…

HƏZRƏTİ ZƏHRANIN (Ə) VƏSFİ(4)

Vücudi cövhəri-imano, ruhi-din Zəhra,Sücudi zinəti “Ta-ha”vo “Ya-Sin” Zəhra. Deyəndə “Əşhədu ənnə Əli vəliyullah”,Dedi vilayət uca səslə “Afərin!” Zəhra. Edən vücuduna fəxr ayə-ayə sureyi-həmd,Həyatı-“nə'budu”, mənayi-“nəstəin” Zəhra. Adı gələndə səmada, səma şərəfləndi,Zəmində görmədi gün, ləngəri zəmin Zəhra. Girami ömrünü sovuşdurdu zikro taətilən,Yaşadı…

HƏZRƏTİ ZƏHRANIN (Ə) VƏSFİ (3)

Deyəndə “nə'budu” can bəxş edib ibadətə Zəhra,Edəndə səcdə səfa verdi mənəviyyətə Zəhra. Qılanda sübh namazın, səhər nəsimi dirildi,Dua edəndə təkan verdi ərşi-hikmətə Zəhra. Əgərçi nazik idi qəlbi, güllərin vərəqindən,Təhəmmül eylədi dağdan ağır, müsibətə Zəhra. Olar ki, Fatiməni incidiblər, neyləyəcəklər?Peyğəmbərilə qoyanda…

adver2