Apr 23 2019
Apr 23 2019

ŞERLƏRİ

HƏZRƏT ZƏHRANIN (Ə) VƏSFİ(2)

Ya Fatimə ətşan ürəyim adıva qurban, Yüz silsilə can, cənnəti-miladıva qurban. Peyğəmbərilən Həzrəti mövlanın hüzuri,Həsr oldu sənə dərk elədin məktəbi-nuri,Söylər sənə göylərdə mələk, ədnidə huri, Zəhra, iki aləm, iki ustaduva qurban. Yüz silsilə can, cənnəti-miladuva qurban. Sübhan yetiribdur səni bir…

HƏZRƏT ZƏHRANIN (Ə) VƏSFİ(1)

Ta namazında dedi “rəbbiyəl-ə’la” Zəhra,Hikməto-mərifəti eylədi ehya Zəhra. Hər zaman etdi munacatilə məşğul ürəyin,Göylər açdı qapısın etdi tamaşa Zəhra. Kimə Allah Özü Kövsər ləqəbin etmiş əta,Hansı xatun bu məqama çatıb, illa Zəhra. Sorsa dağdan biri gər kimdi vuqarın şərəfi,Dil açıb…

HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) FƏZİLƏTİ HAQQINDA

Əli şəmsi-şərəf, şiri-Xodadır,Əli bəhri-kərəm, miri-Hüdadır. Əli simayi-həqq, ruhi-vilayət,Səxavət mədəni, eyni-səxadır. Nizami-xilqətdə mənayi-bəyyin,Əli nuri-zəmin, nuri-səmadır. Məqami-silmidə təslimi-mütləq,O Mövla fatehi-"Qalu:Bəla"dır. Həqiqət məzhəri, əbdi-həqiqi,Təriqul-həddə arifdir, fənadır. Əli məşuqi-Rəbb, movludi-Kəbə,Kəmali-lütfüdür, məhzi-ətadır Əli faruq, miyani-həqqo batilFəna fillahidür, həqqə fədadır. Verən sovte duası ərşə ziynət,Səfayi-səcdəsi eyni-sənadır.…

MƏBƏS BAYRAMI

Aləmi ehya edən nemətdi Məbəs bayramıBu tükənməz feyzidi, rəhmətdi Məbəs bayramı İstəsən ruhani aləm, Məbəs eşqiylə yaşaCənnət axtarsan əgər cənnətdi Məbəs bayramı Nəfsi məğlub eylədin “inna fətəhna”-dır bu günƏqli sultan eyləyən izzətdi Məbəs bayramı İnsan qədro kəramət bəxş edən gövhərdi…

İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) ŞƏNİNDƏ

Gör nə ya Rəbb bu gözəl, can almada çalakidür,Ki, onun eşqində sərgəştə bütün əflakidür. Bir tərəfdə məste əbrusi olub lahutiyan,Bir tərəfdə qodsiyan cümlə geriban çakidür. Lə’l rüxsarində olmuş pir məsto rend məst,Saqio sağər təmamən məst, məst hətta takidür. Baş qoyubdur…

adver2