May 19 2019
May 19 2019

2016

ƏTŞAN TİFİLLƏRİN FƏZİLƏTLƏRİ

O dəm ki, bağladılar Əhlibeytə abi-Fəratı,Şəfaət aləminin də açıldı babi-nicatı. Susuz dodağilə ol şahzadə xırda uşaqlar,Dua edəndə nəvayə gətirdilər salavatı. Olar su içmiş idi cami-nuri-Həzrəti-Həqdən,Kiçik görürdülər nəhri-Fəratı abi-həyatı. Səlato zikridi, yer əhlini səmayə ucaldan,Olar səmalara salmışdı soti-zikro salatı. Bədən həyatına…

HƏZRƏT ƏBƏLFƏZL (Ə) TƏRİFİ

Qeyrət dağının ləfzinə mənadı ƏbəlfəzlHeybətdə qiyamət kimi üzmadı Əbəlfəzl Sel misli hücum eylədin ə’dadə bilirdiSeldən eləməz vahimə dəryadı Əbəlfəzl Hərgiz ona təsir eləməz cilveyi aləmÇünki özü bir aləme əladı Əbəlfəzl Hikmət qədəhin istəsən Əbbasə dəxil olSiyrab eliyıər canuvi səqqadı Əbəlfəzl…

HƏZRƏT ABBAS EŞQ MEYARI

Ey del əxz et mərifət sahib nəzər AbbasidənMənəviyyət dərsin al məna təbar Abbasidən Keçdi candan keçmədi mövlanın əmrindən bəliHəşr olunca qaldı qeyrət yadəri Abbasidən Ləbləri yandı atəşdən çəkmədi minnət sudanOldu ta məhşər, axar su şərmar Abbasidən Etdi həm imanidən Abbas…

HƏZRƏT ƏBBAS(Ə)-IN FƏZİLƏTİ

Cövhəri-qeyrət tələb etsən əgər, Əbbasə bax,İstəsən ruhi-şücaətdən xəbər, Əbbasə bax. Şəmsi görmək istəsən movla Hüseynə qıl nəzər,Keçsə zehnindən əgər taysız qəmər, Əbbasə bax. Bir qolun İslam edib tərif, iman bir qolun,İstəsən İslamo-imandan xəbər, Əbbasə bax. Hər zaman keçsə xəyalından nəhayətsiz…

HƏZRƏT ZEYNƏB HAQQINDA

Hüseyni qəsdinə nail edib himayəti-Zeynəb,Mərami-düşməni batil edib şücaəti-Zeynəb. Əli rəşadətini eylədi Əli qızı təfsir,Yetirdi Zeynəbi bu mənsəbə diyanəti-Zeynəb. Sənano, Şimro, Ömər Sədə sabit oldu bu söz ki,Qılınco qətl ola bilməz hərife himməti-Zeynəb. Edərdi Rəbbini zikrilə yad qolları bağlı,Salardı Küfə yolun…

ƏRBƏİNE HÜSEYNI (Ə)

Təfsir edib müqəddəs olan qanı, ərbəin,Yaydı cəhanə ətri-şəhidanı, ərbəin. Qurtardı çün İmami Zamanın şəhadəti,Çəkdi Yezid nəqşə, o şeytanın ümməti,Ta Kərbəlada dəfn edə həqqo-həqiqəti, Batil edib o nəqşeyi-şeytanı, ərbəin. Ol ki, salıb səmayə sədasın şəhadətin,İsbat edib cəhana Hüseynin vilayətinYa ki salıbdı…

KƏRBƏLANIN FƏZİLƏTİ

Məktəbdir əhli-hikməto irfanə Kərbəla,Ülvi şərəf bağışlayar insanə Kərbəla. Həm gülşəni-şəriətə qanilə verdi su,Həm tazə can bağışladı Qur’anə Kərbəla. Gərçi sığıbdı türbəti, ərzi İraqidə,Sığmaz şərəfdə aləmi-imkanə Kərbəla. Bəsdir bu mərtəbət ki, qucağında yer verib,Yetmiş iki şəhidi-ləb ətşanə Kərbəla. Ta dini-həqqi eyliyə…

KƏRBƏLA

Gərçe fikrə sığmayan bəhre bəladır KərbəlaRovzeye əbraro bağe övliyadır KərbəlaKərbəla yəni dəyanət ərşi, iman aləmiKərbəla yəni hidayət mülki Quran aləmiKərbəlayə həsr olub eşq ilə irfan aləmiRuho cano cənnəte əhle səfadır Kərbəla Kərbəla Üşşaqinə cinno mələk heyran qalıbKərbəla şahidləri ərşe xudayə…

AŞURA

Qeyrəto hikmətin boğazından , Göylərə qalxan haydı Aşura.Min müqəddəs aya bərabərdir, Min ilə denən taydı Aşura.Gecənin fəzli, gündüzün nuru, Həm Günəş, həm də Aydı Aşura, Aşiqə həm ürəkdi həm candı. Qonaq idi Məhərrəmin onuna,Yüz min Allah rəsulu meydanda,Süfrə açmışdı bir…

İMAM HÜSEYNİN (Ə) MAARİFİ (2)

Eylə sərməstidi eşqi-zül-cəlalilən Hüseyn,Oxdan istiqbal edərdi şuri-haliylən Hüseyn. Məh camalın gərçi pünhan eyləmişdi qanlı toz,Göylərə salmışdı cilvə ol cəmalilən Hüseyn. Mənəvi əndişə istər dərk edə ol Həzrəti,Dərk olunmaz dünyəvi fikro-xiyalilən Hüseyn. Kim məni istər? Deyib ox, sinəsi söylərdi mən,Həm cavabilən…

adver2